Monday, January 21, 2008

Don Naik, Konknni bhas -- hya matteacho pormoll

Goykar zaite shikle, borech vavurle, sounsarachya charui konsseak
pavlea, pun attan Goyant je dis eilea te osoctain niallunc favo. Mhaji
mai mhuno dis marekar yele, ani heachea fudden kitem zatelem te
sangunk zainam baba. Disan dis goyam zheo kornneo ghoddta teo monnat
dorun, hanvam amche Goyche don baravpi, Pundalik Naik ani Pratap Naik,
s.j., henchya Konknni utranche savlent shanti ghet. Pundalik
Naikacho Acchev, hyacho daktli vimshatmak samjani (akin to a critical
comprehension) barailam Ba. Dh. Satoskaran, Acchev: Eka veglya
jagacho parichay, zem chapplelem TSKK chea Sod-int #2, ani hea emailint
don bhag prostut kortam. Satoskaran, khalla jem prayatan barailam,
teca amchi shabaski favo. To amcam kakultin spast korun dakoita
Pundalik Naikachi Konknni bhashechi upalabdicho mudol -- techo
dhustikhonn, zo dakoun dita Konknni bhasen, amchen jivit
ani attan dison ailam tem ranvotpon kitem tem. Goykar konn, ani Goym
konnachem, ji Pratap Naikchi kovita saad dita. Pundalik Naikachem
chintop, ze disson yeta Satoskaracha prayatanant ani munnsheponn
je thoddea utrani Pratap Naikachi aplea kovitent nodor marta -- jthun
amcan ugdas korta ki ami soggle ekkach matteache ani eka
mekan riggon astele, zoriui ami tem manninant. Dogui Naikanchya
Konknnint utsaran Goykarponn uttam dista.

Punn ho vel osso asa zednam ami chintunk zai khunichea Goychea
bauttea khala chollpak -borrea monnacho bautto vo nirfoll monnacho
bautto. Hea dogui Naikanchya uttrant dhir gheyat, ghott rabat, ani ze
Goyche matteak zuzztak tenchya fattlean aplea khanddea layat.

_____________________________________

Acchev: Eka veglya jagacho parichay, Ba, Dh. Satoskar (B. D. Satoskar)
(Prasaaran -- Aakaashvani Panaji - Jun 1980)
Sod, Konknni Research Bulletin: 2, poriant ghetlam.

Pundalik Naikachi (? Nayakachi) Konknni bhas hen.y tanche svatachem
vaishistha. Hi bhasui amkam paandarpeshank navin. Mhaje dha
vasrshyapaylinchen jivan khedyantuch ghelen. Gavdhe, sudhir, mhar,
chambar hanchebarobar hanv shiklon ani khellon. Gorvanchim vintan
kelin, dud kadlen, tankam charvonk vehlin. Pun tariy astana jem
Pundlik Naik baraita tashen mhaka boronvak yena. Te shabd mhaka
vaprunk yenant. Hem ashen kiteak hacho hanv vichar kartan tenna mhaka
dista, ami goyche matyecho vas ghetlo, goychem nisargsoundaryr
dolleani pallelen, manshyanchya sangatak vadle. Pun Pundlik te matyent
riglo, saimachya sangatan tovun soimacho ek bhag zalo. Bhonvatnyacha
upekkshit samajyantlya manshyanchya sabhava-kartubancho tannyen thav
ghetlo, tanchich bhas ulonvak (ullounk) laglo. Aani mhanun tech
bhashen to bharavpak laglo.

Samikkshakanchya shabdant haka mhuntat anuubhuuti. Hi jitki prakar,
manak jitli adhik bhidpi, titlen lekhkachi barap adhik prabhavi, adhik
pratyyakari ani upekkshitanchya antarangacher nemken boat (bot)
davarpi, zavank zai. Anuubhuuti fakkt prakhar aani tivr zavan bhagna.
Ticho aaviishkaruy vachpyanchya kallzak bhidpasarko zavank zai.
Lekhkhakak hen ek aavhaan aasta. Pundlik Naikan hen aavhaan
samartpanhhan pellan hantun dubav nam.

_____________________________________

Hi kovita, Jiviitantlin Ghadditan, hya lahan pustokant vachun mojea
monnak kantsai keli. Hi kovita ek Gavvdi chali, zacher noder podda ek
chalyacho. Zoso German kovi Rainer Maria rike mhunta,

Jiviitantlin Ghadditan, Pratap Nayak, Je, Sn (SJ), Marg Prakashan,
Thomas Stephens (Stephans), Nivas, Sant Vinhcent Marg, Pune.

Gavdhi Chali

Bazaarant ti ubhi
nehsun sadhi suuti
hatan ghevun bhuti
konhageli ti chali
pallunvak dista sadi
ghalun laamb faanti
mallun fulaam shenvtin
konhachi ti kumari?
nadar mhajer padli
lajen ti bavli
pat karun challi
kiteak mhaka bhiyeli?
gharant ti rigli
dara aad lipli
mougaar mhajya padli
dekhun ti lajeli
aaspaas khabar ghetli
tiichi valak vicharli
jaap lokan diili
"Gavdea geli ti chali
tuka kiteak tiichi
laglya tiitli kallji?"
Hanv chalo charodhi
ti chali gavdhi
manxea madhen jati
konnem kelyo doshi?

Aakaashvani, panaji hanchya krupen, hi kovita amkam vachun mellta,
Jiviitantlin Ghadditan.
_____________________________________

Venantius Pinto venantius.pinto at gmail.com

No comments: